دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 127 - 138
نویسندگان : سمیه آقا داود مارنانی و دکتر لیلا میراحمدی * و دکتر راضیه ایزدی

چکیده :
در اواخر دسامبر سال 2019، کرونا ویروس جدیدی، با نام کرونا ویروس نوین-2019، باعث آغاز شیوع پنومونی از ووهان (بازار غذاهای دریایی هانان)، به سراسر کشور چین شد که در حال حاضر تهدیدات بهداشتی بزرگی را برای سلامتی عمومی جهان ایجاد کرده است. این ویروس‌ها می‌توانند عامل ایجاد برخی از انواع سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری‌های شدیدتری همچون سارس، مرس و کووید ۱۹ باشند. هدف این پژوهش پیش‌بینی میزان تاب‌آوری بر اساس هوش هیجانی، انعطاف‌پذیری شناختی و شفقت خود در کادر درمان بیمارستان دکتر علی شریعتی در دوران شیوع ویروس کووید 19 بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کادر درمان (پزشکان و پرستاران) شاغل در بیمارستان دکتر علی شریعتی شهر اصفهان در سال 1400-1399 بودند که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس تعداد 265 نفر انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه‌های تاب‌آوری کونور و دیویدسون (2003)، هوش هیجانی کارسون و وست (2000)، انعطاف‌پذیری شناختی دنيس و وندروال (2010)، شفقت خود (نف،2003) پاسخ دادند. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه و از طریق نرم‌افزار آماري SPSS-25 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تاب‌آوری بر اساس هوش هيجانی و شفقت خود در کادر درمان بيمارستان در دوران شيوع کوويد 19 قابل پیش‌بینی بود (0/05>p)؛ بنابراین می‌توان با آموزش مهارت‌های فوق، میزان تاب‌آوری را در کادر درمان در این شرایط حساس افزایش داد.

کلمات کلیدی :
کووید 19، تاب آوری، هوش هیجانی، انعطاف پذیری شناختی


مشاهده مقاله
320
دانلود
32
تاریخ دریافت
۰۴ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۴ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۳۱ خرداد ۱۴۰۱