دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 139 - 151
نویسندگان : محبوبه خنشان * و دکتر محمدرضا تمنایی فر

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی مشکلات خواب دختران نوجوان بر اساس سبک‌های فرزندپروری و سبک‌های ناایمن دلبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان کاشان در سال تحصیلی 1400-1399 (3610 دانش‌آموز) بود. 234 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه‌ کیفیت خواب پترزبورگ بویس و همکاران (PSQI)، پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری شیفر (PSQ) و پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال هازن و شیور (AASQ) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم‌افزار SPSS-23 استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک‌های فرزند‌پروری محبت (0/24-) و کنترل (0/18) با مشکلات خواب دختران نوجوان رابطه منفی معناداری دارند. همچنین، بین سبک‌های دلبستگی ناایمن اضطرابی (0/19) و اجتنابی (0/19) با مشکلات خواب دختران نوجوان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین شاخص ضریب چندگانه اصلا‌ح‌شده نشان داد که مؤلفه‌های پیش‌بین پژوهش می‌تواند 0/11 از مشکلات خواب دختران نوجوان را پیش‌بینی کند. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که سبک‌های فرزندپروری ناکارآمد ‌و‌ سبک‌های دلبستگی ناایمن می‌توانند زمینه‌ساز مشکلات خواب دختران باشند. یافته‌های این پژوهش دارای تلویحات آموزشی - بهداشتی برای پیشگیری از مشکلات خواب نوجوانان می‌باشد.

کلمات کلیدی :
مشکلات خواب، سبک‌ فرزندپروری، سبک ناایمن دلبستگی، دختران نوجوان.


مشاهده مقاله
208
دانلود
32
تاریخ دریافت
۰۲ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۱ خرداد ۱۴۰۱