دوره 4، شماره 12، 1400، صفحات 172 - 181
نویسندگان : حدیث ربانی و فاطمه علی ابادی *

چکیده :
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان معاصر با سرعت فزاینده‌ای در حال گسترش است و پیامدهای مثبت و منفی آن به‌عنوآن‌یک پدیده نوین در اجتماعات انسانی موردتوجه قرارگرفته است. نقش‌های مثبت آن در توسعه اقتصادی و نقش‌های منفی آن در توسعه فرهنگی توسط صاحب‌نظران برجسته‌سازی می‌شود. با شیوع ویروس کرونا این راه ارتباطی بیش‌ازپیش نقش پررنگ‌تری در زندگی انسان‌ها پیداکرده و تأثیرات خود را بر روی اقشار جامعه نشان می‌دهد. پژوهش حاضر از نوع مطالعه مروری است که در جستجوی اولیه، تعداد 97 مقاله استخراج شد که پس از حذف موارد تکراری و ارزیابی عنوان و چکیده، 76 مقاله برگزیده شد. پس از برسی متن کامل مقالات درنهایت 45 مقاله شرایط لازم برای شرکت در مطالعه حاضر را دارا بودند. هدف از پژوهش، برسی تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی و هویت نوجوانان در دوران اپیدمی کرونا است.

کلمات کلیدی :
فضای مجازی، اپیدمی کرونا، سبک زندگی، هویت نوجوانان


مشاهده مقاله
648
دانلود
144
تاریخ دریافت
۰۹ تیر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۰ مرداد ۱۴۰۰