نقش طرحواره های هیجانی در پیش بینی گرایش به اعتیاد دانش آموزان پسر تبادکان مشهد
نقش طرحواره های هیجانی در پیش بینی گرایش به اعتیاد دانش آموزان پسر تبادکان مشهد
دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 1 - 8
نویسندگان : عفت صانعی *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش طرحواره های هیجانی در پیش بینی گرایش به اعتیاد دانش آموزان پسر تبادکان مشهد بود. در این مطالعه توصيفي- همبستگی، از بین تمامی دانش آموزان پسر دوره اول و دوم متوسطه شهر منطقه تبادکان مشهد در سال تحصیلی 1398-1397، تعداد 100 نفر بر اساس جدول گرجسی مورگان به روش نمونه‌گیری طبقه ای انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسش نامه های طرحواره های هیجانی لیهی و همکاران(2002) و گرایش به اعتیاد فرچاد (1385) بودند. داده‌ ها با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS نسخه 22و آزمون هاي همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین طرحواره های هیجانی با گرایش به اعتیاد رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد و طرحواره های هیجانی، گرایش به اعتیاد را پیش بینی می کنند(01/0>P). بنابراین نتایج پژوهش اهمیت طرحواره های هیجانی در گرایش به اعتیاد دانش آموزان را نشان می دهد.

واژگان کلیدی :
طرحواره های هیجانی، گرایش به اعتیاد، دانش آموزان.