دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 101 - 116
نویسندگان : مهدی شیرپور *

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف تحلیل نگرش، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی دانش آموزان ششم ابتدایی در درس ریاضی، شهر بندرلنگه انجام‌گرفته است. جامعه آماري تحقيق را كليه دانش آموزان پسر و دختر ششم ابتدایی در سال تحصيلي 99-1400، مجموعاً 800 نفر (475 نفر پسر و 325 دختر) بودند، مي باشد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 250 نفر تعیین شد. براي انتخاب نمونه مورد نیاز، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای مورداستفاده قرار گرفت. ابزار تحقيق شامل دو پرسشنامه محقق ساخته که يکي براي راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، باورهای انگیزشی و ديگري براي نگرش ریاضی بود، استفاده شد. جهت تجزیه‌وتحلیل آماري داده‌هاي تحقيقي در سطح توصيفي از همبستگي پيرسون و در سطح استنباطي از آزمون‌های رگرسیون چند متغیره و t دو نمونه مستقل، استفاده‌شده است. نتايج تحقيق نشان داد، بين نگرش دانش آموزان در خصوص یادگیری ریاضی و راهبرد یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد (P<0/01). همچنین پاسخ‌های دانش آموزان در حیطه نگرش به یادگیری ریاضی، شناختی، فراشناختی، جهت‌گیری به هدف و اضطراب با توجه به جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین پاسخ‌های خودکارآمدی و ارزش‌گذاری درونی تفاوت وجود دارد.

کلمات کلیدی :
آموزش ابتدایی، نگرش ریاضی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، باورهای انگیزشی


مشاهده مقاله
311
دانلود
37
تاریخ دریافت
۲۱ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۹ خرداد ۱۴۰۱