رابطه ویژگیهای شخصیتی با سرمایه روانشناختی معلمان و کارمندان دانشگاه
رابطه ویژگیهای شخصیتی با سرمایه روانشناختی معلمان و کارمندان دانشگاه
دوره 4، شماره 10، 1400، صفحه 57 - 72
نویسندگان : لیلا کیا * و دکتر غلامحسین انتصار فومنی

چکیده :
در دهه‌های پایانی قرن بیستم، همزمان با گسترش رویکرد روان‌شناسی مثبت نگر توجه به ساختارهای شخصیتی و سرمایه روان‌شناختی روندی فزاینده داشته است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ویژگی‌های شخصیتی با سرمایه روان‌شناختی معلمان و مقایسه آن با کارمندان دانشگاه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه دبیران ناحیه دو رشت و کلیه کارمندان دانشگاه گیلان که در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به کار بودند که از بین 602 نفر معلم 180 نفر و از میان 303 نفر کارمند دانشگاه گیلان، 90 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی نئو (NEO) و پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی لوتانز (Psy cap) استفاده گردید. داده‌ها با روش‌های رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که معلمان از ویژگی شخصیتی برونگرایی بالاتری نسبت به کارمندان دانشگاه برخوردارند (0/05>p) و تفاوت انعطاف‌پذیری معلمان با کارمندان دانشگاه با شرط نابرابری واریانس گروه‌ها (F=16/22)، با مقدار t مشاهده‌شده (3/12= t)، ازنظر آماری معنی‌دار است (0/01 >P). همچنین کارمندان دانشگاه از امیدواری و تاب‌آوری بالاتری نسبت به معلمان برخوردارند؛ در خودکارآمدی و خوش‌بینی تفاوت معنی‌داری باهم ندارند (0/05 ≤ P). بررسی نتایج بیانگر ضرورت توجه به ویژگی‌های شخصیتی و سرمایه روان‌شناختی افراد، هنگام گماردن به مشاغل گوناگون می‌باشد.

واژگان کلیدی :
ویژگی های شخصیتی، سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی، تاب آوری ، خوش بینی