دوره 4، شماره 12، 1400، صفحات 110 - 117
نویسندگان : دکتر محمدحسن عظیمی * و دکتر شهناز خادمی زاده و مریم خدری

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف سنجش خدمات جنبی تخصصی بخش کودک کتابخانه مرکزی استان خوزستان و ارزیابی تأثیر آن بر میزان وفاداری کاربران انجام‌شده است. این پژوهش با روش کمی و از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام‌شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه کودکان عضو بخش کودک کتابخانه مرکزی استان خوزستان است که از بین ایشان 50 نفر به‌عنوان نمونه جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. خدمات جنبی بخش کودک کتابخانه مرکزی خوزستان عبارت‌اند از: قصه خوانی، قصه-گویی، شاهنامه خوانی، معرفی و نقد کتاب، جمع‌خوانی، کاردستی، بازی گروهی، نشست کتاب‌خوان کتابخانه‌ای و مدرسه‌ای، حافظ‌خوانی، شعرخوانی، برپایی جشن های مناسبتی، کلاس های مشاوره و روان شناسی برای مادران کودکان عضو کتابخانه، تشکیل انجمن‌های علمی و ادبی، برپایی نمایشگاه‌های کتاب، عروسک‌سازی و عروسک‌گردانی، مسابقات کتاب‌خوانی و نقاشی، پاستیل سازی، نمایشگاه کتاب، برگزاری تئاترهای مناسبتی، پارچه‌نویسی و دعوت از نویسنده های کودک. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میزان رضایت از امکانات و خدمات بخش کودک بالا می‌باشد، کودکان نیز شرکت در برنامه‌های بخش کودک را به دوستانشان پیشنهاد می‌دهند و آن‌ها را به عضویت در این بخش تشویق می‌کنند و بین میزان رضایت کودکان از خدمات بخش کودک و میزان وفاداری ایشان به این بخش رابطه معنادار مثبت وجود دارد. در سال‌های اخیر، کتابخانه‌های عمومی توجه خاصی را به بخش‌ کودک و خدمات جنبی آن اختصاص داده‌اند. درنتیجه، نیاز به پژوهش جهت شناسایی تأثیر این خدمات جنبی بر ویژگی‌های روحی و روانی اعضای کودک و نوجوان، به‌منظور ارائه‌ راهکارهایی در زمینه افزایش سطح مطالعه و بهبود خدمات کتابخانه‌ها، بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی :
خدمات جنبی، بخش کودک، وفاداری، کتابخانه مرکزی


مشاهده مقاله
715
دانلود
182
تاریخ دریافت
۰۸ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۸ مهر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۹ مهر ۱۴۰۰