دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 320 - 339
نویسندگان : دکتر قمر کیانی و رویا ملایی *

چکیده :
یادگیری همواره فرایندی مهم و موردتوجه بوده است. دانشمندان و صاحب نظران بسیاری در این زمینه اظهارنظر، پژوهش و نظریه‌پردازی نموده و به شناسایی مجموعه‌ای کوچک اما قدرتمند از قوانین و عواملی که تأثیر آن ها را بر رفتار تعدیل می‌کند، پرداخته اند. این رویه می تواند کاربرد های فراوانی را در زندگی انسان ها و دیگر موجودات ایفا نماید. روش‌ها، آثار و اصول برگرفته از مفاهیم روان‌شناسی یادگیری، رفتار انسان را هدایت کرده و می‌تواند به‌ ما در حفظ زندگی و بهبود رفاه کمک کنند. روان‌شناسان در حوزه کاربرد یادگیری عملکردی، موفقیت‌های بسیاری را در خصوص تغییرات رفتاری در افراد و سطوح گروه‌های کوچک، و نیز تا حدودی در تغییر رفتار سیستم‌های بزرگ‌تر مانند شرکت‌ها، جوامع یا گونه‌ها، به‌دست‌آمده آورده‌اند. برخی از مؤثرترین روش‌های درمانی در درمان‌های بالینی روش‌هایی را شامل می شوند که از روش مطالعات روان‌شناسی یادگیری نشات گرفته‌اند؛ بنابراین با توجه به ارزش کاربردی این حوزه، در این پژوهش به‌مرور مطالعات، یافته ها و نتایج برخی محققین در کاربرد اصول یادگیری و بهبود رفاه افراد، گروه ها و جوامع پرداخته می¬شود.

کلمات کلیدی :
اصول یادگیری، روان‌شناسی یادگیری کاربردی، استراتژی تغییر رفتار، بهبود رفاه.


مشاهده مقاله
270
دانلود
27
تاریخ دریافت
۲۰ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۶ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱