بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر راهبردهای مقابله ای و امید به زندگی زنان معتاد باردار
بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر راهبردهای مقابله ای و امید به زندگی زنان معتاد باردار
دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 12-23
نویسندگان : شهناز كاكايي گرجي و حسن امیری *

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف تأثير آموزش حضور ذهن بر راهبردهای كنار آمدن و امیدواري به زندگی زنان معتاد باردار در سال 1398-1397 انجام شد. طرح پژوهش شبه آزمايشي، از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماري آن را تمامي زنان معتاد باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان امام رضا شهر کرمانشاه در كه در سال 1398-1397 پرونده پزشكي داشتند تشكيل می‌دادند. حجم نمونه 30 نفر از زنان معتاد باردار از طريق نمونه‌گیری مبتني بر هدف و به‌صورت تصادفي در دسترس انتخاب شدند. سپس نمونه‌ها به‌طور تصادفی در گروه های آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. تمام شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های راهبردهای كنار آمدن لازاروس و امیدواري به زندگی اشنایدر را به‌عنوان پیش‌آزمون كامل كردند. گروه آزمايش به مدت 9 جلسه تحت آموزش حضور ذهن (ذهن آگاهي) قرار گرفت، اما گروه گواه هيچ مداخله‌ای دريافت نكرد. نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی بر راهبردهای كنار آمدن (0/009=P) و امیدواري به زندگی (0/001=P) در زنان معتاد باردار تأثیر معنی‌داری دارد. با توجه به اينكه حضور ذهن و يا ذهن آگاهي اين مادران پایین‌تر از نرمال بود، بنابراين آموزش ذهن آگاهي يا توجه آگاهي يا حضور ذهن می‌تواند نقش مهمي را به‌عنوان درمان‌های كمكي و توان‌بخشی در كنار درمان‌های پزشكي در زنان معتاد باردار ايفا كند.

واژگان کلیدی :
آموزش حضور ذهن، راهبردهاي كنار آمدن، اميدواري به زندگي، زنان معتاد باردار