دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 1 - 10
نویسندگان : سرگل رضايي و دکتر مختار عارفي *

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف تعيين اثربخشي زوج‌درمانی رفتاری بر مديريت تعارضات زناشويي زوج‌های جوان در سال 1400-1399 انجام گرفت. در این پژوهش از طرح نيمه آزمايشي پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه كنترل استفاده شد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 30 نفر از زوج‌های جوان به‌صورت نمونه‌گیری تصادفي در دسترس و به روش تصادفي در دو گروه 15 نفري آزمايش و كنترل جايگزين و به پرسشنامه تعارضات زناشويي پاسخ دادند. گروه آزمايش 8 جلسه آموزش زوج‌درمانی رفتاري هفته‌ای دو بار به مدت 45 دقيقه دريافت كردند و مشارکت‌کنندگان گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. تحلیل یافته ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مستقل نشان داد که آموزش زوج‌درمانی رفتاري باعث كاهش تعارضات زناشویی در زوج‌های جوان شده است. مهم‌ترین نتایج این پژوهش، مؤثر بودن آموزش زوج‌درمانی رفتاري در بهبود تعارضات در زوج‌های جوان می باشد. ازاین‌رو به مسئولین مراكز مشاوره خانواده توصيه می‌شود گام‌های مؤثری در جهت كاهش و بهبود تعارضات زناشويي بردارند.

کلمات کلیدی :
زوج درمانی رفتاری، تعارضات زناشويي، زوج های جوان


مشاهده مقاله
327
دانلود
33
تاریخ دریافت
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۰ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۳۱ خرداد ۱۴۰۱