دوره 4، شماره 9، 1400، صفحات 96 - 104
نویسندگان : حسن امرائی *

چکیده :
هدف این پژوهش، بررسی رابطه اشتیاق تحصیلی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان کوهدشت بود. پژوهش به روش همبستگی اجرا شد. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 1398-1397 شهرستان کوهدشت بودند و که گروه نمونه شامل 250 نفر به صورت تصادفی با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی (AEQ) فردریکز و همکاران(2004)، پرسشنامه هوش معنوی (SISRI-24) کینگ (2008) و همچنین پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (۱۹۹۹) استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری 23-SPSS انجام شد یافته ها نشان داد که بین اشتیاق تحصیلی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی ‏داری وجود دارد (001/0>P). بنابراین توجه به هوش معنوی و اشتیاق تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان امری مهم و ضروری است.

کلمات کلیدی :
اشتیاق تحصیلی، هوش معنوی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان.


مشاهده مقاله
47
دانلود
15
تاریخ دریافت
۲۱ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۸ خرداد ۱۴۰۰