دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 243 - 252
نویسندگان : پریسا قادری *

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف اثربخشی آموزش هوش اجتماعی بر خودکارآمدی اجتماعی، اضطراب ناشی از کرونا و کمال‌گرایی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر سمنان را تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود؛ و نمونه پژوهش شامل 30 آزمودنی که به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب‌شده بودند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان کلنی (1989)، مقیاس اضطراب کرونا ویروس علی پور (1398) و مقیاس کمال‌گرایی چندبعدی تهران بشارت (1386) بود. برای تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها از تحلیل کوواریانس به کمک نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش هوش اجتماعی بر خودکارآمدی اجتماعی، اضطراب ناشی از کرونا و کمال‌گرایی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول تأثیر دارد.

کلمات کلیدی :
هوش اجتماعی، خودکارآمدی اجتماعی، اضطراب ناشی از کرونا ، کمال گرایی


مشاهده مقاله
273
دانلود
23
تاریخ دریافت
۲۶ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۹ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۵ تیر ۱۴۰۱