اثربخشي درمان شناختي-رفتاري بر كاهش ميزان افسردگي، اضطراب و افزايش سرسختي روان شناختي معلمان شهر كرمانشاه
اثربخشي درمان شناختي-رفتاري بر كاهش ميزان افسردگي، اضطراب و افزايش سرسختي روان شناختي معلمان شهر كرمانشاه
دوره 4، شماره 10، 1400، صفحه 1 - 11
نویسندگان : زهرا رضايي و دکتر فرامرز ملكيان *

چکیده :
پژوهش حاضر، باهدف اثربخشي درمان شناختي-رفتاري بر كاهش ميزان افسردگي، اضطراب و افزايش سرسختي روان‌شناختی معلمان شهر كرمانشاه در سال 99-1398 انجام‌شده است. پژوهش حاضر، جز طرح‌های آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل است. شرکت کننده های گروه آزمایش 8 جلسه درمان شناختي رفتاري و گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفت. تحلیل یافته ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) نشان داد که درمان شناختي رفتاري باعث بهبود ميزان اضطراب، افسردگي و افزايش سرسختي روان‌شناختی معلمان شده است. مهم ترین نتایج این پژوهش، مؤثر و مفید بودن درمان شناختي-رفتاري بر كاهش ميزان افسردگي، اضطراب و افزايش سرسختي روان‌شناختی معلمان می باشد. نتیجه‌گیری می‌شود كه درمان شناختي رفتاري بر بهبود نشانه‌های اضطراب و افسردگي و بهبود ميزان سرسختي می‌تواند مؤثر واقع شود.

واژگان کلیدی :
درمان شناختي رفتاري، اضطراب، افسردگي، سرسختي روان شناختي، معلمان