رابطه ساختاری پیامدهای روانشناختی کرونا فوبیا و درونگرایی-برونگرایی با واسطه گری خستگی هیجانی ناشی از قرنظینه
رابطه ساختاری پیامدهای روانشناختی کرونا فوبیا و درونگرایی-برونگرایی با واسطه گری خستگی هیجانی ناشی از قرنظینه
دوره 4، شماره 9، 1400، صفحه 1 - 13
نویسندگان : شهلا علیلو و هاله بهروتی * و نازگل شهبازی

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختاری پیامدهای روان‌شناختی کرونا فوبیا و درون‌گرایی-برونگرایی باواسطه گری خستگی هیجانی ناشی از قرنطینه است. ازنظر هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. طرح پژوهش توصیفی بوده و از نوع همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی افرادی بودند که در خلال بیماری کرونا دچار کرونا فوبیا شده بودند. تعداد 120 نفر از اعضا به‌صورت در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. این افراد به‌وسیله پرسشنامه اضطراب کرونا علی پور و همکاران (1398) تشخیص گذاری شدند. سپس این افراد به پرسشنامه‌های پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ)، پرسشنامه‌ی شخصیت آیزنگ و پرسشنامه خستگی هیجانی مزلج و همکاران (2001) که به سبب شرایط پاندمیک کرونا به‌صورت لینک اینترنتی تهیه شد پاسخ دادند. سپس نتایج به‌وسیله نرم‌افزارهای spss و ایموس تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد بین پیامدهای روان‌شناختی کرونا فوبیا و درون‌گرایی-برونگرایی باواسطه گری خستگی هیجانی ناشی از قرنطینه ارتباط معنادار وجود داشت. (0/194= Fو 0/002=p). درنتیجه احساسات منفی متناقض، ناکامی، اضطراب، افسردگی، اختلالات خواب و دانش ناکافی از پیامدهای روان‌شناختی هستند که در بروز یک بیماری همه‌گیر و ناشناخته در افراد تحت قرنطینه بروز می‌کند که می‌توانند منجر به خستگی هیجانی شده و این پیامدها در افراد برون‌گرا و درون‌گرا با نتایج متفاوتی بروز پیدا می‌کند.

واژگان کلیدی :
پیامدهای روانشناختی،کرونا فوبیا،درونگرایی،برونگرایی،خستگی هیجانی،قرنطینه