دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 29 - 43
نویسندگان : فرزانه آغاز * و فاطمه شاهی

چکیده :
هدف از این پژوهش پیش‌بینی رضایت جنسی بر اساس کمرویی و بلوغ عاطفی در زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر یزد است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه زنان متأهل که به مراکز بهداشت شهر یزد مراجعه می‌کنند، بوده است. نمونه آماری شامل 120 نفر از زنان متأهل بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و از طریق توزیع پرسشنامه رضایت جنسی لارسون، پرسشنامه بلوغ عاطفی سینک و بهارگاوا و پرسشنامه کمرویی استنفورد موردسنجش قرار گرفتند. داده‏های گردآوری‌شده در دو سطح آمار توصیفی از (میانگین و انحراف معیار) و در سطح آمار استنباطی از (ضریب همبستگی و رگرسیون) چندمتغیره به روش همزمان استفاده شد. رضایت جنسي در زنان متأهل بر اساس کم‌رویی و بلوغ عاطفي آن‌ها قابل پیش‌بینی است.

کلمات کلیدی :
رضایت جنسی، بلوغ عاطفی، کمرویی


مشاهده مقاله
334
دانلود
36
تاریخ دریافت
۱۷ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۴ آذر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۹ خرداد ۱۴۰۱