دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 227 - 242
نویسندگان : مهشاد ربیعی مطمئن و بهنام قابل دمیرچی * و عاطفه محمدی

چکیده :
سرپرست خانوار در معرض آسیب‌های روان‌شناختی و اجتماعی شدن قرار ندارند و بر همین اساس باید به دنبال شناسایی و کاربرد مداخلات روانشناسی مؤثر در جهت کاهش این آسیب‌ها بود. این پژوهش باهدف مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد با واقعیت درمانی کالا در بر نگرش به زندگی و اضطراب اجتماعی زنان سرپرست خانوار با نشانه‌های اضطراب اجتماعی انجام شد. این پژوهش از نوع نيمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون، پیگیری و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان سرپرست خانوار مراجعه شده به کلینیک مددکاری اجتماعی یارا شهر تهران در سال ۱۴۰۰ بود که ازاین‌بین، ۴۵ نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی در گروه‌های آزمایش (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد واقعیت درمانی گلاسر) و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده شامل شاخص نگرش به زندگی باتیستا و الموند (۱۹۷۳) و مقیاس اضطراب اجتماعی جرابک (۱۹۹۶) بود. آنالیز داده‌ها با روش تحلیل واریانس آمیخته همراه با اندازه‌گیری مکرر و با استفاده از نسخه ۲۶ نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج آنالیز داده‌ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد واقعیت درمانی گلاسر بر بهبود نگرش به زندگی و اضطراب اجتماعی در زنان سرپرست خانوار با نشانه‌های اضطراب اجتماعی مؤثر است. تفاوت میانگین گروه واقعیت درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در این متغیرها غير معنادار بود. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، در مورد زنان سرپرست خانوار، متخصصان حوزه باعث می‌توانند مداخلات واقعیت درمانی و درمان پذیرش و تعهد را به‌منظور بهبود اضطراب اجتماعی و نگرش به زندگی در آن‌ها مورداستفاده قرار دهند.

کلمات کلیدی :
پذیرش و تعهد، واقعیت‌ درمانی‌ گلاسر، نگرش به‌ زندگی‌، اضطراب اجتماعی‌، ، زنان سرپرست‌ خانوار.


مشاهده مقاله
285
دانلود
30
تاریخ دریافت
۱۸ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۹ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۳۱ خرداد ۱۴۰۱