دوره 4، شماره 12، 1400، صفحات 118 - 128
نویسندگان : دکتر پروانه مهرجو *

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی و مطالعه انگیزش و تعهد سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان هرمزگان و تعیین ارتباط بین آن‌ها می‌باشد. جامعه آماری تحقیق 144 نفر بود که با توجه به محدود بودن تعداد نفرات نمونه و جامعه برابر در نظر گرفته شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه‌های استاندارد انگیزش با توجه به تئوری مک کللند که دارای پایایی81/0 و پرسشنامه تعهد سازمانی میرو و آلن با پایایی 0/8 جمع‌آوری گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS-20 و روش آماری کلوموگرف اسمیرنوف (KS) برای تعیین نرمال بودن داده‌ها که پیش فرضی جهت استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون می‌باشد، استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه‌ی معنادار بین انگیزش و تعهد سازمانی کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان می‌باشد (0/05 > 0/001=P و 0/354 =r). به‌طورکلی با اندیشیدن و بکار بردن نظریه‌ها، می‌توان جهت بهبود و ارتقاء سطح انگیزش و تعهد سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان هرمزگان کوشید.

کلمات کلیدی :
انگیزش، تعهد سازمانی، کارکنان


مشاهده مقاله
637
دانلود
172
تاریخ دریافت
۰۹ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۰ اسفند ۱۴۰۰