دوره 4، شماره 12، 1400، صفحات 140 - 147
نویسندگان : عسل بخشی *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر ارتقاء بهزیستی روانی، اجتماعی و هیجانی زوجین در آستانه طلاق بود. پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زوجین در آستانه طلاق بود که از طرف دادگاه خانواده شهر رشت به بخش مشاوره دادگاه ارجاع داده شدند که از بین آن‌ها 40 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جاي گرفتند (20 نفر در هر گروه). داده‌ها با استفاده از پرسشنامه بهزیستی ذهنی جمع‌آوری گردید. طرحواره درمانی طی 7 جلسه اجرا شد، درحالی‌که گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت ننمود. نتایج نشان داد که طرحواره درمانی در ارتقاء بهزیستی روانی، اجتماعی و هیجانی تأثیرگذار بود. براین اساس، به‌کارگیری این مداخله، می‌تواند براي ارتقاء بهزیستی زوجین در آستانه طلاق مؤثر باشد.

کلمات کلیدی :
طرحواره درمانی، بهزیستی روانی، اجتماعی و هیجانی، زوجین


مشاهده مقاله
704
دانلود
171
تاریخ دریافت
۲۲ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۰ خرداد ۱۴۰۰