اثربخشی درمان فراتشخیصی برکاهش علائم وافزایش انعطاف پذیری روانشناختی در نوجوانان مبتلابه اختلال اضطراب اجتماعی
اثربخشی درمان فراتشخیصی برکاهش علائم وافزایش انعطاف پذیری روانشناختی در نوجوانان مبتلابه اختلال اضطراب اجتماعی
دوره 4، شماره 10، 1400، صفحه 36 - 48
نویسندگان : نجمه اله دادیان فلاورجانی و فاطمه ایزدی *

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی بر کاهش علائم و افزایش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام‌شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون –پس‌آزمون با گروه گواه است. نمونه پژوهش شامل 24 نوجوان مبتلابه اختلال اضطراب اجتماعی شهرستان فلاورجان در سال 1399 است که از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد و این نوجوانان به‌طور تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (12 نفر گروه آزمایش و کنترل). مداخله طی 12 جلسه 90 دقیقه‌ای به‌صورت هفتگی برگزار شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی اضطراب اجتماعی (SPIN) کانور و پرسشنامه انعطاف‌پذیری روان‌شناختی (AAQ_II) بوند و همکاران استفاده شد و نوجوانان در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به سؤالات آن‌ها پاسخ دادند. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس‌آزمون اضطراب اجتماعی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش درمان فراتشخیصی می‌تواند در کاهش علائم و افزایش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مؤثر باشد و می‌توان از این درمان برای بهبود مشکلات افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی استفاده کرد.

واژگان کلیدی :
درمان فراتشخیصی، اضطراب اجتماعی، انعطاف پذیری روانشناختی، نوجوانان