دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 264 - 281
نویسندگان : شهلا علیلو *

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف پیش‌بینی نشانگان اختلال‌های شخصیت در نوجوانان بر اساس تروماهای دوران کودکی، رشد هویت و دشواری در تنظیم هیجان در بین دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ی دوم (16 تا سال 19) شهرستان خوی انجام‌گرفته است. این پژوهش از نوع همبستگی بوده و برای انجام آن از بین مدارس دبیرستانی شهرستان خوی 5 مدرسه‌ی پسرانه و 5 مدرسه‌ی دخترانه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب‌شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی بالینی نوجوانان میلون (MACI) و پرسشنامه‌ی رشد هویت (AIDA) و پرسشنامه‌ی تروماهای دوران کودکی (CTQ) استفاده‌شده است. پس از جمع‌آوری داده‌های خام، شیوه‌های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه‌ی همزمان استفاده‌شده است. نتایج تحلیل نشان می‌دهد بین تروماهای دوران کودکی و نشانگان اختلالات شخصیت رابطه‌ی معنادار وجود دارد (p<0/01)؛ بنابراین فرضیه اول تحقیق ما تائید شد. نتایج جداول رگرسیون وجود رابطه بین هویت و نشانگان اختلالات شخصیت را نیز تائید کردند (P<0/01, r=0/61) درواقع هر دو فرضیه پژوهش تائید شدند. هرکدام از فرضیه‌های پژوهش ما دارای 4 فرضیه‌ی جزئی بودند که به پیش‌بینی اختلالات خوشه‌ی B پرداخته‌اند. تمامی فرضیه‌ها معنادار بوده و تائید شدند و می‌توان گفت که تروماهای دوران کودکی و رشد هویت، نشانگان اختلال شخصیت خوشه‌ی B در نوجوانان را پیش‌بینی می‌کنند.

کلمات کلیدی :
نشانگان اختلال شخصیت، رشد هویت، تروماهای کودکی، دشواری در تنظیم هیجان


مشاهده مقاله
303
دانلود
31
تاریخ دریافت
۰۹ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۶ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۱ تیر ۱۴۰۰