دوره 4، شماره 12، 1400، صفحات 129 - 139
نویسندگان : توفیق البوغبیش * و بهمن پیرمردوند چگینی و هاجر کنعانی

چکیده :
این پژوهش با هدف پیش بینی افکار خودکشی مردان حاضر در کمپ های ترک اعتیاد بر اساس احساس تنهایی و تنظیم شناختی هیجان انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل مردان وابسته به مواد حاضر در کمپ های شهرستان شادگان استان خوزستان در سال 1399 بود که 120 مرد به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه سنجش افکار خودکشی بک، پرسش نامه احساس تنهایی و مقیاس تنظیم شناختی هیجان استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. افکار خودکشی با احساس تنهایی رابطه مثبت و معنادار و با تنظیم شناختی هیجان رابطه منفی و معناداری داشت. احساس تنهایی و تنظیم شناختی هیجان توانستند 40/9 درصد از واریانس افکار خودکشی را به شکل معناداری پیش بینی کنند. بر اساس یافته های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که مردان وابسته به مواد که احساس تنهایی می کنند و در تنظیم شناختی هیجان خود با دشواری هایی مواجه هستند، افکار خودکشی بیشتری تجربه می کنند و در معرض خطر خودکشی قرار دارند.

کلمات کلیدی :
افکار خودکشی، احساس تنهایی، تنظیم شناختی هیجان، وابستگی به مواد.


مشاهده مقاله
704
دانلود
153
تاریخ دریافت
۰۸ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۰ آبان ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ آبان ۱۴۰۰