دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 44 - 57
نویسندگان : فاطمه شاهی * و فرزانه اغاز

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی حافظه کوتاه‌مدت، انعطاف‌پذیری شناختی و سندروم شناختی توجهی در افراد با و بدون تجربه موسیقی بود. این پژوهش در گروه پژوهش‌های توصیفی بوده و با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش در زیرگروه پژوهش‌های علی مقایسه‌ای قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد باتجربه موسیقی و افراد عادی بدون تجربه (افرادی که به فرهنگسرا مراجعه کرده و آموزش‌هایی غیر از موسیقی را فرامی‌گرفتند) در شهر فسا می‌باشد. درنهایت تعداد 30 نفر از هر دو گروه به‌عنوان نمونه پژوهش و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز شامل مقیاس حافظه وکسلر، مقیاس انعطاف‌پذیری شناختی دنیس وندروال و مقیاس سندروم شناختی توجهی می‌باشد. از نتایج به‌دست‌آمده چنین برمی‌آید که در افراد با و بدون تجربه موسیقی ازلحاظ سه متغیر حافظه کوتاه‌مدت، انعطاف‌پذیری شناختی و سندروم شناختی توجهی تفاوت معنادار دارد.

کلمات کلیدی :
موسیقی، حافظه کوتاه مدت، انعطاف‌پذیری شناختی، سندروم شناختی توجهی.


مشاهده مقاله
296
دانلود
24
تاریخ دریافت
۰۱ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۲ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۳۰ خرداد ۱۴۰۱