دوره 3، شماره 7، 1399، صفحات 1 - 11
نویسندگان : بهاره سلطاني و فرشته محمدي *

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف تعيين اثربخشي آموزش سلامت جنسي بر رضايت از زندگي و كاهش آسیب‌های اجتماعي در زوجين شهرستان روانسر در سال 98-1397 انجام گرفت. در این پژوهش از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه كنترل استفاده شد. در پژوهش حاضر از نمونه در دسترس و با اجرای پرسشنامه رضايت از زندگي دينر و آسیب‌های اجتماعي محقق ساخته، 30 نفر از زنان كه داراي رضايت از زندگي پايين و آسیب‌های اجتماعي بالا بودند به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند و به روش تصادفي در دو گروه 15 نفري آزمایش و كنترل جايگزين شدند. گروه آزمایش 12 جلسه آموزش سلامت جنسي هفته‌ای یک‌بار به مدت 2 ساعت بر روي گروه آزمایش اجرا شد و مشارکت‌کنندگان گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. تحلیل یافته¬ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مستقل نشان داد که آموزش سلامت جنسي باعث افزايش رضايت از زندگي و كاهش آسیب‌های اجتماعي در زوجين شده ¬است. مهم¬ترین نتایج این پژوهش، مؤثر بودن آموزش سلامت جنسي در ارتقاء رضايت از زندگي و كاهش آسیب‌های اجتماعي است. ازاین‌رو می¬توان نتیجه گرفت آموزش سلامت جنسي، در افزايش رضايت از زندگي و كاهش آسیب‌های اجتماعي در زوجين مؤثر است.

کلمات کلیدی :
سلامت جنسي، رضايت از زندگي، آسيب هاي اجتماعي، زوجين