دوره 3، شماره 7، 1399، صفحات 37 - 53
نویسندگان : حورا کیخسروی * و دکتر نفیسه رفیعی و دکتر رضا میرمهدی

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل پیشگیری‌کننده و محافظ از آمادگی به اعتیاد در دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر اراک بود. بدین منظور یک نمونه 300 نفری از دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های آمادگی به اعتیاد وید و بوچر و پرسشنامه عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد پاسخ دادند. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون، اسپیرمن، رگرسیون و آزمون فریدمن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای نگرش به مصرف مواد، ناامیدی، کمبود مهارت‌های اجتماعی، تکانش گری، هیجان خواهی، حساسیت به اضطراب، تعارضات خانوادگی، نگرش مثبت والدین به مواد مخدر با آمادگی فعال به اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد. همچنین متغیر آمادگی فعال به اعتیاد با فقدان نظارت خانواده رابطه‌ای ندارد. متغیر آمادگی منفعل به اعتیاد با نگرش به مواد، ناامیدی، کمبود مهارت‌های اجتماعی، حساسیت به اضطراب و فقدان نظارت والدین همبستگی و هم‌پوشانی دارد. بین متغیرهای هیجان خواهی، تکانش گری، تعارضات خانوادگی و نگرش مثبت والدین به مواد رابطه معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی :
آمادگی به اعتیاد، عوامل پیشگیری‌کننده، عوامل محافظت‌کننده، نوجوانان.