دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 301 - 308
نویسندگان : یاسر پناهی *

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف تعیین مقایسه میزان فشار روانی و سازگاری زناشویی والدین کودکان عقب‌مانده ذهنی تربیت‌پذیر، معلول جسمی حرکتی و والدین کودکان عادی شهر اردبیل در گستره سنی 7 تا 12 سال صورت گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، شامل تمامی والدین کودکان کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر و والدین کودکان عادی بودند. 60 نفر (30 نفر والدین کودکان نارسا هوشی و معلول جسمی و 30 نفر والدین کودکان عادی) با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه رضایت‌مندی زوجیت افروز و پرسشنامه فشار روانی بود. تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که بین فشار روانی والدین کودکان نارسا هوشی و کودکان عادی تفاوت معناداری وجود دارد. بر همین اساس متخصصان و مسئولان امر باید برنامه‌ریزی‌های جهت کاهش فشار روانی والدین کودکان نارسا هوشی مدنظر داشته باشند و تلاش‌هایی برای افزایش سازگاری زناشویی کنند.

کلمات کلیدی :
فشارروانی، سازگاری زناشویی، معلول جسمی، نارسا هوشی


مشاهده مقاله
160
دانلود
19
تاریخ دریافت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۳۱ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۷ تیر ۱۴۰۱