دوره 3، شماره 8، 1399، صفحات 9 - 17
نویسندگان : فاطمه محمدی * و دکتر محمد شیخیانی و دکتر ناصر امینی

چکیده :
سلامت روان‌شناختی یکی از متغیرهای مهم و اساسی در حوزه روان‌شناسی و علوم تربیتی است که عوامل مختلفی در رابطه با آن موردمطالعه قرارگرفته‌اند. هدف این پژوهش بررسی نقش امید در محیط کار با سلامت روان‌شناختی کارکنان بانک رفاه استان بوشهر بود. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان شعب بانک رفاه استان بوشهر در سال 1398 بودند که با استفاده از فرمول کوکران، 107 نفر به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس 12 سؤالی امید اسنایدر و همکاران (۱۹۹۱) و پرسشنامه 28 سؤالی سلامت روان‌شناختی گلدبرگ (1972) بودند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی و نرم‌افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد بین امید با سلامت روان‌شناختی رابطه منفی و معنادار وجود داشت (001/0 > P). همچنین امید 2/34 درصد (01/0>P) از واریانس سلامت روان‌شناختی کارکنان را تبیین نمود. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت با افزایش امید در کارکنان می‌توان سلامت روان‌شناختی آن‌ها را ارتقا داد.

کلمات کلیدی :
امید، سلامت روان‌شناختی، کارکنان.