دوره 4، شماره 12، 1400، صفحات 182 - 199
نویسندگان : سیده معصومه احمدی و دکتر سیده خدیجه معافی مدنی و دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی *

چکیده :
بحران کرونا، كليه نهادهاي جامعه جهانی را با چالش‌های زيادي مواجه ساخته است. در طول تاریخ، بشر کوشیده راه‌حل مناسبی برای بحران‌های پیش‌آمده پیدا کند. آموزش الکترونیکی به‌عنوان پاراديمي نوین با هدف ادامه آموزش در طول همه‌گیری کرونا تعریف‌شده است. به نظر می‌رسد کشورهای توسعه‌یافته زیرساخت‌های فناوری لازم برای گذار از آموزش حضوری به دیجیتال را دارا هستند. ولی در مقابل، کشورهای درحال‌توسعه به‌طور کامل برای این انتقال آماده نیستند. هدف این پژوهش واکاوی پدیده آموزش الكترونيكي و بررسی چالش‌های راه‌اندازی و اجراء آن در بخش‌های مختلف دانشگاه در دوران کرونا با تمرکز بر کشورهای درحال‌توسعه است. مطالعه کیفی حاضر به روش تحلیل محتواي اسناد انجام شد. ابتدا با استفاده از کلمات کلیدی اختصاصی جستجوی جامع در بانک‌های اطلاعاتی معتبر انجام گردید. با مرور منابع الکترونیک، تمامی اسناد و مقالات موجود مرتبط با آموزش الکترونیک و بیماري کرونا، در بازه زمانی 2019 تا 2021 جستجو و جمع‌آوری شد. پس از غربالگري چندمرحله‌ای نهایتاً 40 سند انتخاب و سپس تجزیه‌وتحلیل نهایی انجام گردید. درمجموع نتایج این پژوهش نشان داد که باوجوداینکه آموزش الکترونیک در شرایط پاندمی کمک شایانی در دستیابی به اهداف آموزشی نموده است ولی در جوامع درحال‌توسعه این روش آموزش با چالش‌های اساسی مواجه است و کاربران همچنان به آموزش حضوری تمایل دارند.

کلمات کلیدی :
یادگیری الکترونیک، آموزش عالی، کشورهای در حال توسعه، کرونا.


مشاهده مقاله
616
دانلود
138
تاریخ دریافت
۰۱ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۴ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱