اثربخشی درمان مبتنی بر پذرش وتعهد(ACT) بر تصمیم گیری تکانشی وافکار خودکشی در وابستگان به مواد
اثربخشی درمان مبتنی بر پذرش وتعهد(ACT) بر تصمیم گیری تکانشی وافکار خودکشی در وابستگان به مواد
دوره ، شماره ، ، صفحه 99 - 107
نویسندگان : مجتبی قربانزاده و دکتر فریبا حافظی * و دکتر رضا پاشا و دکتر پروین احتشام زاده

چکیده :
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد(ACT)بر تصمیم گیری تکانشی و افکار خودکشی وابستگان به مواد بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی باطرح پیش آزمون – پس آزمون باگروه کنترل(گواه) بود. جامعه آماری مطالعه حاضر وابستگان به مواد مراجعه کننده به مراکز درمان سوء مصرف مواد شهر ساری می باشند. که مطابق با آمار دریافتی از علوم پزشکی تعداد آن ها 1700 نفر می باشد. به روش نمونه گیری خوشه ای 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب ودر دوگروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15نفر) در هر گروه جایگزین شدند. برای جمع آوری اطلاعات مقیاس تکانش گري بارت(BIS-11)پاتون،استانفورد و بارت (1995)ومقیاس افکارخودکشی بک(1961)مورداستفاده قرارگرفت. برای تحلیل داده های پژوهش از کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد، درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد بر مولفه های تصمیم گیری تکانشی وابستگان به مواد موثر است.درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد بر افکار خودکشی وابستگان به مواد موثر است.

واژگان کلیدی :
درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد(ACT)، تصمیم گیری تکانشی، افکارخودکشی، وابستگان به مواد