دوره 4، شماره 12، 1400، صفحات 163 - 171
نویسندگان : سحر شریف فر *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و میزان عشق در دوران کرونا بود که با روش کمی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، زنان و مردان متأهل و مجرد 20 تا 45 ساله با مدرک تحصیلی دیپلم تا دکتری در تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز بود که تعداد 100 نفر زن و مرد به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. روش جمع‌آوری اطلاعات غیر تصادفی از نوع در دسترس بود که به دلیل بیماری کرونا پرسشنامه‌ها از طریق سایت پرسال به‌صورت لینک طراحی و از طریق یکی از فضاهای مجازی توزیع گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رگه هوش هیجانی شوت و مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ بود که در اختیار آزمودنی‌ها قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و عشق رابطه معنادار وجود دارد.

کلمات کلیدی :
هوش هیجانی، عشق، کرونا


مشاهده مقاله
698
دانلود
185
تاریخ دریافت
۲۹ تیر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۹ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۷ شهریور ۱۴۰۰