دوره 3، شماره 7، 1399، صفحات 23 - 36
نویسندگان : فرشته مباشری و دکتر غلام‌رضا ثناگوی محرر * و دکتر محمود شیرازی

چکیده :
خانواده از ابتداي تاريخ در بين تمامي جوامع بشري به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعي، زيربناي جوامع و منشأ فرهنگ‌ها و تمدن‌ها بوده است. ناکامی هنگامی پیش می¬آید که شخص نتواند به هدف مطلوب برسد. منبع ناکامی می‌تواند درونی همچون ناتوانی در انجام دادن کارها و بی‌کفایتی باشد. ناکامی پدیـده پیچیده‌ای از انگیزش است. كيفيت زندگي مفهوم گسترده‌ای است كه داراي معاني گوناگون براي افراد و گروه‌های مختلف است. برخي آن را به‌عنوان قابليت زيست پذيري يك ناحيه، برخي به‌عنوان رفاه عمومي، بهزيستي اجتماعي، شادكامي، رضايتمندي، خوب بودن، داشتن زندگي هدفمند (داراي معني)، تحقق نيازها و يا عوامل عيني مانند درآمد و وضعيت سلامت دانسته‌اند. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان عقلانی هیجانی الیس بر تحمل آشفتگی و کیفیت زندگی زنان در آستانه طلاق شهر زاهدان می‌باشد که روش تحقيق ازلحاظ هدف از نوع کاربردی و پژوهش حاضر از نوع طرحهای از مایشی دوگروهی پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل میباشد. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان مراجعه‌کننده به دادگستری شهر زاهدان در سال 1398 جهت دادخواست طلاق می‌باشند. برای اجرای تحقیق، محقق 40 نفر نمونه را به‌صورت تصادفی از میان زنان مراجعه‌کننده به دادگستری شهر زاهدان جهت دادخواست طلاق انتخاب کرده، این 40 نفر را به دو گروه 20 نفری تقسیم و به‌تصادف در گروه‌های آزمایش و گروه گواه قرار خواهند گرفت با توجه به نتايج به‌دست‌آمده ميانگين نمرات کیفیت زندگی و تحمل آشفتگی زنان در آستانه طلاق در دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بنابراين درمان عقلانی هیجانی الیس بر کیفیت زندگی و تحمل آشفتگی زنان در آستانه طلاق مؤثر است.

کلمات کلیدی :
درمان عقلانی هیجانی الیس، تحمل آشفتگی، کیفیت زندگی، زنان، طلاق.