دوره 2، شماره 3، 1398، صفحات 49 - 74
نویسندگان : حدیث فرجیان و نازنین هنرپروران *

چکیده :
پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی و باهدف تبیین تعارضات جنسی نوجوانان موردبررسی واقع شد. روش این پژوهش کیفی بود که با 14 نفر از نوجوانان شهر شیراز در سه‌طبقه اجتماعی بالا، متوسط و پایین انجام شد. روش نمونه‌گیری هدفمند و منطبق بر منطق اشباع نظری بوده تا به واکاوی پدیدارشناسانه تعارضات و تعاملات جنسی نوجوانان بپردازد. تکنیک گردآوری اطلاعات به‌دست‌آمده، مصاحبه‌ی عمیق نیم ساخت‌یافته بود. پس از کاوش عمیق مصاحبه‌ها، داده‌های حاصله بر اساس مدل تحلیل مضمون کینگ و هاروکس تفکیک شد. نتایج نشانگر یک حیطه اصلی تعارضات جنسی نوجوانان بود که شامل نه زیرمجموعه: تمایلات جنسی، کنجکاوی و تخیلات جنسی، فضای مجازی و فیلم پورن، عشق و رابطه جنسی، بلوغ، ازدواج، دوستی با جنس مخالف، پرده‌ی بکارت و خود ارضایی است. یافته‌ها بر تأثیر رسانه‌ها و فضای مجازی جنسی در درجه‌ی اول و بعدازآن دوستان و همسالان در افزایش تعارضات جنسی و رفتارهای پرخطر جنسی تأکید دارد.

کلمات کلیدی :
تعارضات جنسی، نوجوانان، تعاملات جنسی