دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 164 - 177
نویسندگان : دکتر علی قره داغی * و ندا عزیزی و دکتر رحیم بدری

چکیده :
هدف اصلی در این تحقیق، بررسی کیفی تجربه والدین با آموزش الکترونیکی فرزندان در طول دوره پاندمی Covid-19 بود که با استفاده از روش پدیدارشناسی صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیه والدین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی منطقه (7) شهر تهران است که در پایه اول تا پنجم که در نیم سال دوم سال 1400 مشغول به تحصیل بودند، می‌شود که به‌منظور نمونه‌گیری بر پایه اصل اشباع در پژوهش‌های کیفی و با تکراری شدن پاسخ‌ها و با روش هدفمند، تعداد 25 نفر از والدین دانش‌آموزان به‌عنوان نمونه آماری موردبررسی و مصاحبه به‌عنوان نمونه آماری قرار گرفتند. تحلیل مصاحبه‌ها، با استفاده از الگوی کلایزی و روش تحلیل مضمون انجام شد. بعد از کدگذاری و طبقه‌بندی براین اساس به تعداد 21 مورد، مضامین اصلی استخراج شدند که در قالب (آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، فنی، روان‌شناختی و اقتصادی) تقسیم‌بندی شدند و سپس بر اساس مضامین به‌دست‌آمده از جنبه معایب و مزایا مورد شناسایی قرار گرفتند. نهایتاً با توجه به نتیجه به‌دست‌آمده پیشنهادهایی مبنی بر کاهش معایب آموزش از طریق فضای الکترونیکی و افزایش مزایای آن‌که از تجربه زیسته والدین به‌دست‌آمده بود، ارائه گردید.

کلمات کلیدی :
ویروس کرونا، آموزش الکترونیکی، والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی، تجارب زیسته


مشاهده مقاله
180
دانلود
40
تاریخ دریافت
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۶ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۴ تیر ۱۴۰۱