دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 19 - 28
نویسندگان : حسنا كمانكش *

چکیده :
هدف از اين پژوهش، بررسي اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت نگری بر باورهای غیرمنطقی در بین زنان دارای همسر ناسازگار بود. طرح پژوهش، نيمه آزمايشي از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه كنترل بود. حجم نمونه 40 نفر بود كه از جامعه مذكور، به روش تصادفي ساده انتخاب شدند.20 نفر به گروه آزمايش و 20 نفر به گروه كنترل تخصيص يافتند. ابزارهای پژوهشي مورداستفاده پرسشنامه باورهای غیرمنطقی بود. گروه آزمايش در طول یازده جلسه، هر جلسه به مدت 90 دقيقه آموزش روانشناسی مثبت نگری دريافت كردند. براي تحليل داده‌ها از تحليل کوواریانس چندمتغیره و يك متغيره استفاده شد. نتایج مؤید آن است كه بين گروه‌های آزمايش و كنترل ازلحاظ پس‌آزمون باورهای غیرمنطقی با كنترل پیش‌آزمون تفاوت معناداري وجود دارد. براین اساس مي توان گفت كه تفاوت معناداري حداقل دریکی از متغيرهاي وابسته یعنی ابعاد باورهای غیرمنطقی ایجادشده است و ضريب تأثیر نشان مي دهد كه 75/1 درصد تفاوت دو گروه مربوط به مداخله آزمايشي است. مهم ترین نتایج این پژوهش، مؤثر بودن آموزش روانشناسي مثبت نگري در كاهش باورهاي غيرمنطقي زنان داراي همسر ناسازگار می باشد. ازاین‌رو به مراكز مشاوره خانواده توصيه می‌شود گام‌های مؤثری در جهت كاهش باورهاي غيرمنطقي در زنان بردارند.

کلمات کلیدی :
آموزش روانشناسی مثبت نگری، باورهای غیر منطقی، زنان داراي همسر ناسازگار


مشاهده مقاله
310
دانلود
37
تاریخ دریافت
۰۱ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۸ خرداد ۱۴۰۱