رابطه سلامت روان، كيفيت زندگي و سخت رويي با كيفيت خواب پرستاران
رابطه سلامت روان، كيفيت زندگي و سخت رويي با كيفيت خواب پرستاران
دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 1 - 12
نویسندگان : شبنم فاتحي و سارا دوبرادران *

چکیده :
خواب يكي از مهم‌ترین فرآيندهاي چرخه شبانه‌روزی است كه نقش زيادي در سلامت افراد دارد. ازجمله مشاغلي كه درگير نوبت‌کاری و اختلال ناشي از آن هستند، گروه پرستاران می‌باشند، كه براي بهبود روند خواب خود به راهبردهايي متوسل می‌شوند. از اهداف اين مطالعه بررسي رابطه سلامت روان، كيفيت زندگي و سخت رويي با كيفيت خواب پرستاران شهر كرمانشاه می‌باشد. جامعه آماري اين پژوهش را كليه پرستاران شهر كرمانشاه حدود (900) نفر كه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از ميان تمامي بیمارستان‌های شهر كرمانشاه كه در كل 12 بيمارستان مي باشد، تعداد 5 بيمارستان كه زير نظر دانشگاه علوم پزشكي بود انتخاب شد و با استفاده از جدول مورگان تعداد 269 نفر از پرستاران (زن و مرد) به‌صورت تصادفي انتخاب شد؛ اما با توجه به ريزش آزمودنی‌ها تعداد 120 نفر وارد پژوهش شدند. با كسب رضايت از پرستاراني كه حاضر به همكاري در پژوهش بودند، پرسشنامه هاي كيفيت خواب پترزبورگ (PSQL)، سلامت روان، كيفيت زندگي و سخت رويي توزيع شد و با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغیره تحليل انجام گرفت. نتايج نشان داد كه سلامت روان، كيفيت زندگي و سخت رويي می‌توانند كيفيت خواب را در پرستاران پیش‌بینی كنند. بنابراين ارزيابي و شناخت كيفيت خواب و ارتباط آن با سلامت روان، كيفيت زندگي و سخت رويي مي تواند رهنمودهاي ارزشمندي را در زمينه بهبود كيفيت خواب پرستاران به همراه داشته باشد.

واژگان کلیدی :
سلامت روان، كيفيت زندگي، سخت رويي، كيفيت خواب، پرستاران