بررسی تأثیر تکنیک آموزش فراشناخت برابعاد تاب آوری دانش آموزان خوب
بررسی تأثیر تکنیک آموزش فراشناخت برابعاد تاب آوری دانش آموزان خوب
دوره 4، شماره 10، 1400، صفحه 25 - 35
نویسندگان : معصومه اشرفی علویجه *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر تعيين تأثير آموزش تکنیک فراشناخت بر ابعاد تاب‌آوري دانش‌آموزان خوب می‌باشد. پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل است. متغيرهاي پژوهش شامل يک متغير مستقل )راهبردهاي فراشناختی) و دو متغير وابسته )تاب‌آوري و استرس) می‌باشد. جامعه آماري شامل تمامي دانش‌آموزان دختر پايه نهم مي‌باشد که تعداد آن‌ها 4292 نفر است و نمونه شامل 60 نفر از دانش‌آموزان دختر پايه نهم که به صورت هدفمند انتخاب شدند و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌هاي تاب‌آوري کونور و ديويدسون (CD-RISC) و پاسخ به استرس کوه و همکاران استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون مانکوا و تحليل کوواريانس يک راهه در متن مانکوا نشان داد که آموزش تکنیک فراشناخت باعث کاهش استرس و افزایش تاب‌آوري در دانش‌آموزان می‌شود.

واژگان کلیدی :
تکنیک فراشناخت، تاب‌آوري، استرس، دانش‌آموز