دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 79 - 89
نویسندگان : حدیث باقریان * و محمود مرادی

چکیده :
آشنایی با آئین نگارش و ویرایش متون با توجه به افزایش اهمیت نوشتن به‌صورت موثق و منسجم برای نویسندگان مقالات و کتب علمی امری مهم و اجتناب‌ناپذیر است، ازاین‌رو منابع بسیاری در این رابطه منتشرشده‌اند که جویندگان علم را تا حدودی با نکته هایی در این زمینه آشنا می کنند. آئین نگارش و ویرایش تألیف قاسم صافی نیز در این راستا یکی از کتبی است که ویژه دانشجویان دانشگاه ها، مراکز تربیت‌معلم، نویسندگان مقالات و پایان نامه ها، نگاشته شده است و در برخی مراکز مورد تدریس قرار می گیرد؛ کما این‌که اگر آن را موشکافانه بررسی کرد، با اشتباهات ویرایشی و نگارشی متعددی مواجه می شویم که برای منبعی که به‌عنوان الگو استفاده می شود، مناسب نیست و اصلاح آن حائز اهمیت است. با توجه به نکات ذکرشده لذا این مقاله در پی بررسی اجمالی اثر و یادآوری خطاهای نگارشی و ویرایشی متن برای اصلاح در ویرایش و چاپ های بعدی کتاب مذکور در آینده و نیز راهنمایی برای تدوین مطالب دقیق تر درباره آئین نگارش و ویرایش می باشد

کلمات کلیدی :
آئین نگارش و ویرایش، نقد، نگارش، ویرایش


مشاهده مقاله
314
دانلود
32
تاریخ دریافت
۰۹ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۹ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۳۰ خرداد ۱۴۰۱