دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 340 - 351
نویسندگان : امیر جعفرنژاد رضائیه *

چکیده :
هنر موسیقی و ارتباط آن با انسان از گذشته‌های دور همواره موردتوجه بوده است و تأثیرات آن بر جسم، روح و روان انسان‌ها موردبررسی قرارگرفته شده است. پژوهش حاضر باهدف مقایسه تفکر خلاق، هوش هیجانی و سلامت روانی در بین نوازندگان ساز‌های سنتی و جدید زن و مرد انجام شد. روش این پژوهش علی – مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوازندگان ساز‌های سنتی و جدید شهر ارومیه به تعداد 400 نفر بودند (220 نفر نوازنده ساز‌های سنتی و 180 نفر نوازنده ساز‌های جدید). نمونه‌گیری این پژوهش به‌صورت تصادفی طبقه‌ای بود، به این‌گونه که 110 نفر از نوازندگان ساز‌های سنتی و 90 نفر از نوازندگان ساز‌های جدید انتخاب و درنهایت 200 نفر به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار‌های این پژوهش شامل پرسشنامه تفکر خلاق عابدی (1372)، پرسشنامه هوش هیجانی بار اون (1980) و پرسشنامه تفکر سلامت روانی 90 سوالی (1973) بودند. برای تحلیل آماری داده‌ها نیز از آزمون آماری تی مستقل استفاده گردید. یافته‌ها حاکی از آن است بین مؤلفه‌های تفکر خلاق، هوش هیجانی و سلامت روانی در بین نوازندگان زن و مرد تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
تفکر خلاق، هوش هیجانی، سلامت روانی، جنسیت، نوازندگان


مشاهده مقاله
326
دانلود
33
تاریخ دریافت
۱۱ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۹ آبان ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۷ آذر ۱۴۰۰