دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 282 - 300
نویسندگان : احسان محب و دکتر طیبه شریفی * و دکتر غلامحسین عبادی و دکتر غلامحسین مکتبی

چکیده :
ايمان يكي از واژه هاي كليدي در حوزه دين و دین‌داری است كه پرداختن به ماهيت و تعيين جايگاه و نقش آن، تأثيري بسزایی در زمینه هاي مختلف زندگي انسان دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی تفاوت مدل پیشایندها و پسایندهای ادراک ایمان فردی شده بر اساس سازه های مذهبی در دانشجویان ادیان مختلف بود. طرح پژوهش حاضر استنباطی با روش مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی جندی‌شاپور، شهید چمران و طلاب حوزه ‏علمیه بود ‏ که از این میان، 429 نفر با استفاده از روش نمونه برداری هدفمند انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پایبندی مذهبی، پرسشنامه تعهد مذهبی، پرسشنامه باورهای مذهبی، پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت، پرسشنامه ایمان و مقیاس ادراک ایمان فردی شده استفاده گردید. داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر چند گروهی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معناداری بین دو مدل ادراک ایمان فردی شده برحسب متغیرهای مذهبی بر اساس ادیان زرتشت، صابئین مندایی، مسیحیت و اسلام وجود ندارد. همچنین نتایج مربوط به آزمون مدل پیشنهادی نشان داد که مدل پیشنهادی با خطای قابل‌قبول از برازش خوبی برخوردار است. سازه‌های مذهبی شامل هوش معنوی، باور مذهبی، پایبندی مذهبی، تعهد درونی مذهبی و ...‏‎ ‎به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر میزان ادراک ایمان فردی شده دانشجویان تأثیرگذار است. ‏

کلمات کلیدی :
ادراک ایمان فردی شده، سازه های مذهبی، مدل پیشایند، مدل پسایند، ادیان، ایمان.


مشاهده مقاله
689
دانلود
195
تاریخ دریافت
۲۴ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ تیر ۱۴۰۱