سلامت سازمانی؛ و قدرت تبیین‌کنندگی یادگیری سازمانی و اخلاق حرفه‌ای برای پیش‌بینی آن.
سلامت سازمانی؛ و قدرت تبیین‌کنندگی یادگیری سازمانی و اخلاق حرفه‌ای برای پیش‌بینی آن.
دوره 3، شماره 5، 1399، صفحه 15 - 34
نویسندگان : فاطمه حسین پور و منصوره رسولی و دکتر سیف اله فضل الهی قمشی *

چکیده :
هدف بررسی رابطه یادگیری سازمانی و اخلاق حرفه‌ای با سلامت سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه ناحیه سه استان قم بود. روش ازنظر اهداف، کاربردی و به لحاظ شیوه ی گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری 89 نفر از مدیران مدارس متوسطه دولتی آموزش‌وپرورش استان قم بودند که در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 مشغول خدمت بودند. نمونه آماری 75 نفر از اعضای جامعه آماری بودند که بر اساس جدول مورگان و کرجسی به شیوه ی تصادفی طبقه ای انتخاب‌شدند. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه¬ی استاندارد؛ یادگیری سازمانی نیفه، اخلاق حرفه‌ای سرمد و بازرگان و سلامت سازمانی هوی و فیلدمن به ترتیب با پایایی 0/92، 0/84 و 0/96 بر اساس آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بر اساس روش‌های توصیفی و آزمون‌های استنباطی در حد آزمون کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در قالب نرم‌افزار SPSS نشان داد: بین اخلاق حرفه‌ای و سلامت سازمانی مدیران رابطه وجود دارد. بین یادگیری سازمانی و سلامت سازمانی مدیران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بین مؤلفه های یادگیری سازمانی و اخلاق حرفه‌ای با سلامت سازمانی مدیران متوسطه رابطه وجود دارد. ارتقا سلامت سازمانی مدیران آموزش‌وپرورش مستلزم کاربست یادگیری سازمانی و اخلاق حرفه‌ای است.

واژگان کلیدی :
سلامت سازمانی، یادگیری سازمانی، اخلاق حرفه‌ای، مدیران مدارس