دوره 4، شماره 12، 1400، صفحات 148 - 162
نویسندگان : دکتر اسحق شیرین کام * و اکبر حبوک

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه سبک رهبری اصیل و تسهیم دانش با خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی شهر بندرعباس انجام شد. روش تحقيق حاضر ازنظر هدف كاربردي و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها توصيفي- پيمايشي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق شامل کلیه دبيران مقطع ابتدایی شهر بندرعباس بوده است و تعداد آن‌ها برابر با 400 نفر هست. برای انتخاب نمونه از جدول مورگان استفاده شد و نمونه نهایی به تعداد 196 نفر که با روش نمونه‌گیری تصادفي ساده انتخاب شد. در این پژوهش به‌منظور گرداوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ (1379) و پرسشنامه تسهیم دانش چانگ، لیائو، لی، لو (۲۰۱۳) و پرسشنامه رهبری اصیل که مبتنی بر چارچوب پیشنهادی شاین (2006) بود، استفاده شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رهبری اصیل و تسهیم دانش با خلاقیت معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین رهبری اصیل و تسهیم دانش پیش‌بینی کننده‌های خلاقیت معلمان می‌باشند.

کلمات کلیدی :
رهبری اصیل، خلاقیت، تسهیم دانش، آموزش‌وپرورش.


مشاهده مقاله
631
دانلود
161
تاریخ دریافت
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۰ مهر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۰ مهر ۱۴۰۰