دوره 3، شماره 7، 1399، صفحات 12 - 22
نویسندگان : فرحناز رضايي و مريم ضابط *

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف پیش‌بینی رضايت زناشويي پرستاران بر اساس استرس شغلي و سرمايه روان‌شناختی آن‌ها انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه پرستاران زن و مرد (900 نفر) شهر کرمانشاه تشکیل داده‌اند که بر اساس ملاک ورود و خروج و مطابق با جدول مورگان (269) نفر؛ به‌عنوان نمونه و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌های رضايت زناشويي انريچ، استرس شغلي و سرمايه روان‌شناختی لوتانز و همكاران پاسخ دادند. با توجه به تحليل آماري مشخص گرديد كه بين رضايت زناشويي با استرس شغلي و سرمايه روان‌شناختی رابطه معناداري وجود دارد و تمامي مقیاس‌ها در سطح 001/0≥P معنادار هستند. با توجه به یافته‌ها توصیه می‌شود که پرستاران از دخالت دادن مسائل شغلی در مسئولیت‌های خانوادگی که منجر به کاهش رضایت از شغل، زندگی خانوادگی و سلامتی می‌شود پرهیز كنند. همچنين سرمایه روان‌شناختی می‌تواند عامل مناسبی جهت افزايش رضايت زناشويي باشد. لذا، پیشنهاد می‌گردد مسؤولین بیمارستان گام‌های مؤثری در جهت حفظ و ارتقاء سرمایه روان‌شناختی پرستاران بردارند.

کلمات کلیدی :
رضايت زناشويي، استرس شغلي، سرمايه روان شناختي، پرستاران