دوره 4، شماره 12، 1400، صفحات 12 - 23
نویسندگان : شادی وفادار *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد به‌صورت آنلاین بر تحمل ابهام و اضطراب مرگ در دوران قرنطینه ناشی از بیماری کرونا بود. تحقيق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردي است. پژوهش حاضر، با طرح پیش آزمون – پس آزمون بود که از طرح پژوهشی نیمه آزمایشی استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر کلیه افرادی بودند که در خلال دوره پاندمیک کرونا دچار مشکلات روان‌شناختی ناشی از بیماری شده بودند. نمونه پژوهش متشکل از 30 نفر از افراد درگیر کرونا در استان آذربایجان غربی بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش گمارش شده بودند. اعضای نمونه در 2 مرحله‌ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون به پرسشنامه‌های اضطراب مرگ تمپلر (1970) و مقیاس تحمل ابهام مک لین (1993) پاسخ دادند. نتایج به‌وسیله‌ی نرم‌افزار spss ورژن 24 تجزیه‌وتحلیل شد. نتايج آنکووا نشان داد كه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به‌صورت آنلاین بر تحمل ابهام و اضطراب مرگ در دوره‌ی پاندمیک کرونا مؤثر بوده است. لذا از این روش درمانی می‌توان در جهت کاهش مشکلات روان‌شناختی در این دوران بهره برد.

کلمات کلیدی :
درمان پذیرش و تعهد، آنلاین، تحمل ابهام، اصطراب مرگ، کرونا


مشاهده مقاله
729
دانلود
174
تاریخ دریافت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۳ تیر ۱۴۰۰