اثربخشي قصه درماني بر كاهش ميزان اضطراب و بهبود هراس اجتماعي كودكان كم توان ذهني شهر كرمانشاه
اثربخشي قصه درماني بر كاهش ميزان اضطراب و بهبود هراس اجتماعي كودكان كم توان ذهني شهر كرمانشاه
دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 1-11
نویسندگان : مریم دبیریان و پريسا حيدري شرف

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف تعيين اثربخشي قصه درماني بر كاهش ميزان اضطراب و بهبود هراس اجتماعي كودكان کم‌توان ذهني شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 98-1397 انجام گرفت. در این پژوهش از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه كنترل استفاده شد. در پژوهش حاضر از نمونه در دسترس و با اجرای پرسشنامه اضطراب و مقياس هراس اجتماعي، 20 کودک که دارای اضطراب و هراس اجتماعي بالابودند به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شد و به‌صورت تصادفی 10 نفر در گروه آزمایش و 10 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. در گروه آزمایش 8 جلسه قصه درماني دوساعته به مدت يك ماه بر روي آن‌ها اجرا شد و مشارکت‌کنندگان گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. تحلیل یافته ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مستقل نشان داد که قصه درماني باعث كاهش اضطراب و هراس اجتماعي كودكان کم‌توان ذهني شده است. مهم ترین نتایج این پژوهش، مؤثر بودن روش قصه درماني و مفید بودن استفاده از آن در كاهش ميزان اضطراب و بهبود هراس اجتماعي اين كودكان است. ازاین‌رو می-توان نتیجه گرفت روش قصه درماني، در كاهش ميزان اضطراب و هراس اجتماعي كودكان کم‌توان ذهني مؤثر بوده است.

واژگان کلیدی :
قصه درماني، اضطراب، هراس اجتماعي، كودكان كم توان ذهني