دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 200 - 213
نویسندگان : فاطمه مهدی زاده حسن آبادی * و دکتر ایرج صالحی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف مقایسه بین حس انسجام روانی، خودتنظیمی و سرسختی دانش آموزان سال آخر متوسطه تک فرزند و چندفرزند شهر رشت انجام شد. اين پژوهش از نوع علّی- مقایسه ای است و جامعه موردمطالعه این پژوهش، کلیه دانش آموزان سال آخر متوسطه شهر رشت می باشد، که در سال تحصیلی 96-95 مشغول به تحصیل بودند. نمونه موردمطالعه 350 نفر می باشد که به پرسش نامه های احساس انسجام فلنسبرگ (2006)، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پنتریچ و دیگروت (1990)، مقياس بررسي ديدگاه هاي شخصي كوباسا (1982)، پاسخ دادند. نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از نرم افزار SPSS-22 تحلیل شد. نتایج نشان داد که، بین حس انسجام روانی، خودتنظیمی و مؤلفه هایش در دانش آموزان دختر و پسر تک‌فرزند و چند فرزند و سرسختی و مؤلفه های آن در دانش آموزان دختر و پسر چند فرزند، تفاوت معنادار است (0/01>P)؛ اما بین سرسختی و مؤلفه‌هایش به‌جز مؤلفه کنترل در دانش آموزان دختر و پسر تک فرزند تفاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج فوق باید گفت که حس انسجام روانی، خودتنظیمی و سرسختی روان‌شناختی در تک فرزندان و چند فرزندان با توجه به تفاوت-های موجود در ويژگی های شخصیتی هر کودک ممکن است از انتظارات و سبک های فرزند پروری والدین باشد.

کلمات کلیدی :
انسجام روانی، خودتنظیمی، سرسختی، دانش آموزان


مشاهده مقاله
192
دانلود
30
تاریخ دریافت
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۵ تیر ۱۴۰۱