دوره 4، شماره 12، 1400، صفحات 24 - 34
نویسندگان : دکتر نجف طهماسبی پور * و دکتر صادق نصری و عبدالکریم محمدی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب‌آوری و خودپنداره تحصیلی با مطلوبیت اجتماعی دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث اجرا جزء پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی بوده که در آن محقق به بررسی رابطه میان متغیرها پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه دهم نظری شهرستان گنبدکاووس با تعداد 1750 نفر بود که از میان آن‌ها تعداد 390 نفر با استفاده از روش کلاین به‌عنوان حجم نمونه مشخص شدند. از نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای جهت تعیین نمونه موردپژوهش استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های خودپنداره لی یوووانگ (2005)، مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون (2003) و مطلوبیت اجتماعی کراون ومارلو (1996) بود. برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، انحراف استاندارد و نمودار) و در بخش استنباط آماری از آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج یافته نشان داد تاب‌آوری و خودپنداره تحصیلی با مطلوبیت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارند.

کلمات کلیدی :
تاب آوری، خودپنداره تحصیلی، مطلوبیت اجتماعی


مشاهده مقاله
703
دانلود
175
تاریخ دریافت
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۵ تیر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۷ مرداد ۱۴۰۰