دوره 4، شماره 12، 1400، صفحات 96 - 109
نویسندگان : دکتر وجیهه کریمی و فهیمه طاهری *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی ادراک از محیط یادگیری بر خودکارآمدی تحصیلی با نقش میانجی درگیری تحصیلی در مقطع دوم متوسطه شهرستان مبارکه انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و در قالب الگوی تحلیل مسیر، روابط علّی میان متغیرهای پژوهش را موردبررسی قرارداد. حجم نمونه با فرمول کوکران285 نفر برآورد و با روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها به کمک پرسشنامه‌های ادراک از محیط یادگیری (سویینی و سورنسن و کمیس، 1994)، خودکارآمدی شرر (1996) و درگیری تحصیلی ریو (2012) انجام شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش همبستگی، معادلات ساختاری و رگرسیون میانجی استفاده شد. نتایج نشان داد، بین ادراک از محیط یادگیری با درگیری تحصیلی رابطه مستقیم معنادار، بین درگیری تحصیلی با خودکارآمدی رابطه مستقیم و بین ادراک از محیط یادگیری با خودکارآمدی رابطه غیرمستقیم وجود دارد. بر اساس نتایج درگیری تحصیلی در پیوند بین ادراک از محیط با خودکارآمدی نقش یک متغیر میانجی کامل را ایفا کرده است؛ بنابراین توجه به درگیری مثبت و سازنده عاطفی و شناختی فراگیران در محیط یادگیری تأثیری قابل‌توجه بر خودکارآمدی تحصیلی آن‌ها خواهد داشت.

کلمات کلیدی :
ادراک از محیط یادگیری، درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی.


مشاهده مقاله
687
دانلود
178
تاریخ دریافت
۱۱ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۷ مهر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۹ مهر ۱۴۰۰