دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 152 - 163
نویسندگان : فائزه بابائی * و دکتر سارا حقیقت

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر آگاهی فراشناختی دانش‌آموزان انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم شهر کرج را تشکیل دادند؛ و نمونه پژوهش شامل 45 دانش‌آموز که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب‌شده بودند و به‌طور تصادفی در سه گروه آزمایشی1 (15 نفر) و آزمایشی 2 (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه‌هایی که جهت جمع‌آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شدند عبارت است از: پرسشنامه آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون (1994). برای تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به کمک نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی در مقایسه با گروه کنترل موجب بهبود نمرات آگاهی فراشناختی دانش‌آموزان شده است. بین میزان اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی در آگاهی فراشناختی دانش‌آموزان در مرحله پس‌آزمون و پیگیری از نظر آماری تفاوت معنادار نمی‌باشد؛ بنابراین، آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی یک روش مؤثر در آگاهی فراشناختی دانش‌آموزان است.

کلمات کلیدی :
تنظیم هیجان، مهارت های ذهن، آگاهی فراشناختی


مشاهده مقاله
160
دانلود
29
تاریخ دریافت
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ تیر ۱۴۰۱