مقايسه عملكرد خانواده ورضايت زناشويي ،درخانواده هاي داراي فرزند مبتلابه اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي وعادي
مقايسه عملكرد خانواده ورضايت زناشويي ،درخانواده هاي داراي فرزند مبتلابه اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي وعادي
دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 25 - 33
نویسندگان : فرشته مباشری * و محمود شیرازی و تاچارا روحی کریمی

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش مقايسه عملكرد خانواده و رضایت زناشويي در خانواده‌های داراي فرزند مبتلا به اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي و عادی بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقایسه‌ای است. جامعه آماری کلیه خانواده‌های دانش آموزان ابتدایی شهرستان تربت‌جام 97-98 سال بود. 100 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده پرسشنامه عملکرد خانواده، پرسشنامه رضایت زناشویی و پرسشنامه علائم کودکان بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون T مستقل استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که میانگین عملکرد خانواده و میانگین رضایت زناشویی در خانواده‌های عادی و کودکانی که دارای کودکان توجه بیش‌ازحد بودند بیشتر بود. همچنین بین کلیه اجزای عملکرد خانواده در خانواده‌های دارای فرزند دارای اختلال بیش‌فعالی با کمبود توجه (ADHD) و خانواده‌های طبیعی تفاوت وجود دارد. مشخص‌ترین تفاوت با مؤلفه نقش، کمترین تفاوت با مؤلفه حل مسئله است.

واژگان کلیدی :
عملكرد خانواده ،رضايت زناشويي ،كمبود توجه، بيش فعالي