دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 187 - 199
نویسندگان : دکتر حسین کارشکی * و میترا شهرآئینی و دکترمریم بردبار

چکیده :
در حال حاضر دانش آموزان دوره ابتدایی با شرایط غیرمعمول ناشی از شیوع بیماری کووید-19 در جامعه مواجه هستند. یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های روانی ناشی از کرونا استرس و اضطراب است. تاب‌آوری ازجمله متغیرهایی است که افراد در زمان مواجهه با فشار روانی از آن استفاده می‌کنند. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب برتاب آوری تحصیلی دانش آموزان صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود و با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه ششم در سال تحصیلی 1400-1399 شهر مشهد است. نمونه شامل 30 نفر كه با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند و به‌طور تصادفي در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در این تحقیق از پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون و پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلی ساموئلز استفاده شد. به‌منظور اجرای پژوهش، گروه آزمایش طی هشت جلسه تحت آموزش نظریه انتخاب قرار گرفتند و گروه گواه در لیست انتظار باقی ماند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. از نتایج به‌دست‌آمده می‌توان چنین نتیجه گرفت كه آموزش نظریه انتخاب می‌تواند تاب‌آوری عمومی و تاب‌آوری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی را افزایش دهد. یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش نظریه انتخاب با تأکید مسئولیت‌پذیری و منبع کنترل درونی، می‌تواند به‌عنوان یک روش کارآمد جهت افزایش تاب‌آوری تحصیلی دانش آموزان مورداستفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی :
نظریه انتخاب، تاب‌آوری عمومی، تاب‌آوری تحصیلی


مشاهده مقاله
309
دانلود
30
تاریخ دریافت
۲۴ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۳۱ خرداد ۱۴۰۱