بررسی رابطه پایبندی مذهبی و عزت‌نفس با شادکامی دانش‌آموزان سال سوم دوره متوسطه شهرستان بندرگز
بررسی رابطه پایبندی مذهبی و عزت‌نفس با شادکامی دانش‌آموزان سال سوم دوره متوسطه شهرستان بندرگز
دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 13 - 24
نویسندگان : فاطمه بادی و مهدی صالحی *

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه پایبندی مذهبی و عزت‌نفس با شادکامی دانش آموزان سال سوم متوسطه در شهرستان بندرگز بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پایه سوم متوسطه شهرستان بندرگز بوده که حجم نمونه از طریق جدول کرجسی مورگان برآورده شد که مقدار آن210 دانش آموزان به‌صورت روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای جهت انجام پژوهش به دست آمد. برای جمع‌آوری اطلاعات نیز از طریق پرسشنامه‌های پایبندی مذهبی جان بزرگی (1386) و عزت‌نفس روزنبرگ (1965) و همچنین شادکامی آکسفورد که توسط آرجی و لو (1989) تهیه‌شده است استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور و پایایی آن نیز توسط روش آلفای کرونباخ با ضریب 0/72 برای پایبندی مذهبی و 0/70 برای عزت‌نفس و 0/93 برای شادکامی مورد تائید قرارگرفته است. براي تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 20 استفاده‌شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین پایبندی مذهبی و شادکامی دانش‌آموزان سال سوم دوره متوسطه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین عزت‌نفس و شادکامی دانش‌آموزان سال سوم دوره متوسطه رابطه معناداری وجود دارد، اما بین پایبندی مذهبی و عزت‌نفس دانش‌آموزان سال سوم دوره متوسطه رابطه معناداری وجود ندارد. میزان ¬پایبندی مذهبی، عزت‌نفس و شادکامی بین دختران و پسران دانش‌آموز تفاوت معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی :
پایبندی مذهبی، عزت نفس، شادکامی